test
Koristimo internet kolačiće (cookies) kako bi Vaš doživljaj bio udobniji, a pretraživanje efikasnije i relevantnije. Pristupanjem ovom sajtu, pristajete na upotrebu internet kolačića. Za više informacija, kliknite ovde. Zatvori
011 3535 555

+ 381 (11) 35 35 555

Radno vreme
Pon-Pet > 9:00 - 17:00

office@list.rs

gaming strana
Korpa: 0,00 din. (0)

Reklamacije

Izjavljivanje reklamacije

 

Radi ostvarivanja prava u vezi sa saobraznošću robe i garancijom, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju, a dodatna pravila važe za proizvode (robu) kupljene preko sredstava komunikacije na daljinu (putem interneta, telefona, poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu). U slučaju da potrošač izjavi reklamaciju List se obavezuje da će o svom trošku otkloniti sve nedostatke nastale kod propisane upotrebe proizvoda kao i zamenu odgovarajućeg proizvoda za novi ako to bude neophodno. Pre izjavljivanja reklamacije preporučujemo proveru svih neophodnih uslova za nesmetan i propisan rad kupljenih proizvoda.

 

Predaja proizvoda na reklamaciju

 

Kako bi potrošač ostvario pravo na izvršenje reklamacije, neophodno je, pri predaji proizvoda na reklamaciju, da uz isti priloži svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, neoštećenu ambalažu, originalni garantni list i original ili kopiju računa kojim se potvrđuje kupovina proizvoda koji se reklamira. Uz to je poželjno navesti što detaljniji opis neispravnosti kako bi se olakšala i ubrzala provera neispravnosti proizvoda od strane ovlašćenih lica. Opis neispravnosti, naziv proizvoda, proizvođač, oznaka modela, serijski broj i ostali podaci se unose u za to predviđen obrazac. List se obavezuje da će obezbediti ovaj obrazac i popuniti isti prilikom prijema proizvoda na reklamaciju. Prilikom prijema proizvoda na reklamaciju jedan od primeraka obrasca potrošač dobija kao dokaz predaje proizvoda na reklamaciju.

Napomena: List ne može da preuzme odgovornost za korisničke podatake koji se nalaze u memoriji uređaja pa se preporučuje pravljenje kopije željenih podataka pre predaje proizvoda na reklamaciju.

 

Slanje proizvoda na reklamaciju

 

Pri slanju proizvoda na reklamaciju važe iste odredbe kao u slučaju predaje proizvoda na reklamaciju. Proizvodi koji se šalju na reklamaciju kurirskom službom, poštom ili drugom paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakovani. U suprotnom, služba paketne distribucije može odbiti prijem takvog paketa. 

Proizvod se na reklamaciju šalje o trošku klijenta, osim u slučaju kada je stigao nov neispravan proizvod. Tada isti možete poslati potpuno besplatno o našem trošku posredstvom kurirske službe City Express uz obavezan prethodni dogovor sa našim korisničkim servisom putem mejla office@list.rs ili putem telefona 011/35-35-555.

Za sva eventualna fizička oštećenja proizvoda koja nastanu u toku transporta odgovornost preuzima služba paketne distribucije.

 

Rešavanje reklamacije

 

List je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu za reklamaciju i predlogom njenog rešavanja (Zakon o zaštiti potrošača, član 58). Zamena proizvoda pre provere dokumentacije i navedenih nedostataka nije moguća, osim ukoliko u cenovniku ili garanciji nije drugačije naznačeno (npr. ukoliko je za određeni proizvod naznačeno da se u slučaju reklamacije može zameniti u garantnom roku). U slučaju da ovlašćeni servis utvrdi da je proizvod koji je donet na reklamaciju ispravan, može biti naplaćena dijagnostika proizvoda po važećem cenovniku servisa, kao i eventualni transport proizvoda.

 

Preuzimanje proizvoda sa reklamacije

 

List se obavezuje da će korisnika reklamacije obavestiti o tome da je proizvod, koji je predat na reklamaciju, popravljen ili zamenjen, najkasnije sledećeg radnog dana nakon izvršenog servisa ili prijema popravljenog proizvoda od strane ovlašćenog servisa. Korisnik reklamacije je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda sa reklamacije obrazac preda ovlašćenom licu - u suprotnom korisnik neće moći da preuzme proizvod sa reklamacije.

Korisnik je dužan da popravljeni / zamenjeni proizvod preuzme najkasnije 30 (trideset) dana od trenutka kada dobije obaveštenje o razrešenju reklamacije. Nakon isteka tog perioda List ne preuzima nikakvu odgovornost za dati proizvod.

Napomena: Korisnik reklamacije je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda ustanovi kompletnost: u slučaju zamene za novi proizvod - fizičku neoštećenost, a u slučaju popravke - stanje u kojem je proizvod bio pri predaji na reklamaciju. Naknadne reklamacije po tom pitanju neće biti prihvaćene.

 

Kada nije moguće ostvariti reklamaciju?

 

Reklamacija se ne uvažava u slučaju nedostatka, oštećenja i kvarova nastalih nepravilnim i nestručnim rukovanjem, nepravilnim održavanjem, korišćenjem neodgovarajućeg potrošnog materijala, kao i u slučaju intervencije od strane neovlašćenih lica ili servisa. Takođe, reklamaciju nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona, usled strujnog udara i elementarnih nepogoda kao što su požari, poplave, zemljotresi i sl.

 

Pravo na povrat proizvoda (robe) pri Internet kupovini

 

Svaka kupovina predstavlja zaključenje ugovora o prodaji robe. Ugovor zaključen na daljinu je svaki ugovor (kupovina) zaključen putem interneta, telefona, poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu. Zakon o zaštiti potrošača daje pravo potrošaču da, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora (kupovine), bez ikakvog obrazloženja, raskine ugovor o kupovini na daljinu. Izjava o jednostranom raskidu ugovora smatra se blagovremenom, ako je poslata u pomenutom roku ili ako je u istom roku proizvod vraćen Listu. Kod ugovora o prodaji na daljinu, rok od 14 dana računa se od dana kada proizvod dospe kod potrošača. Kod ugovora o pružanju usluga (na daljinu), rok počinje da teče od momenta zaključenja ugovora.

Ako je potrošač odlučio da raskine ugovor, dužan je da pošalje izjavu o jednostranom raskidu ugovora u pisanoj formi što uključuje i elektronski oblik.

Troškove isporuke u slučaju raskida ugovora o kupovini na daljinu snosi potrošač. Proizvod se može vratiti isključivo u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i ukoliko se nalazi u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez fizičkih ili bilo kakvih drugih oštećenja. Proizvod mora biti neupotrebljivan.

List je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu ugovora.

Jednostrani raskid ugovora na daljinu, osim ako nije drugačije ugovoreno, nije moguć jedino u sledećim slučajevima:

 

  • ako se radi o pružanju usluga i ako je uz izričitu saglasnost potrošača započeto pružanje usluge pre isteka roka za jednostrani raskid ugovora;

  • ako se radi o prodaji robe ili pružanju usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu, na koje List ne može da utiče;

  • ako se radi o isporuci zapečaćenih audio ili video snimaka ili računarskog softvera, i ako je isporučenu robu potrošač otpečatio.

 

Za sve dodatne informacije o reklamacijama možete kontaktirati naš korisnički servis.footer